تازه سرليکونه
ايجاب او قبول
 
  December 4, 2011
  0


مخ کي مو ولوستل چي ايجاب او قبول د هر تړون او معاملې رکن بلل کيږي ، ځکه معامله د مُتَعَاقِدَيْنو ترمنځ د هغوى په خوښي او ارده په وجود راځي او ايجاب او قبول د دوى د همدې خوښي او ارادې اظهار او څرګندونه کوي .

ايجاب
په مُتَعَاقِدَيْنو کي چي هر يو اول د تړون د انجامولو د پاره د خپلي خوښي او ارادې اظهار او څرګندونه وکړي د هغه دې وينا او قول ته ايجاب وايي .

قبول
په مُتَعَاقِدَيْنو کي چي هر يو تر هغه بل وروسته د خپلي خوښي او ارادې اظهار او څرګندونه په هماغه مجلس کي وکړي د هغه دې قول او وينا ته قبول وايي .

ماخذ: فقه المبتدي- معاملات

سرته