تازه ترين
مقالات بیشتر از (مطالب گلچین)
عناوين تازه ترين
برنامه هاى مختلف
سخنی چند بافارغین پوهنتونها
  تعلیم الاسلام
  October 30, 2017
   0

نویسنده: مولوی نورالحق مظهری

چنانچه ميدانيم هرسال از پوهنتونهاي مختلف كشور محصلين زيادي فارغ التحصيل شده وبدرجه هاي مختلفي نايل سند فراغت ميشوند ، بناء بنده بااداء نمودن مسئوليت ديني ووجيبه ايماني ميخواهم چندتا از توصيه هاي خويش را به محصلين عزيزمان تقديم نمايم.

 1. كارهاي راكه ميكنيد بايد باإخلاص كامل بوده وبخاطر رضايت الله وخدمت براي مردم باشد نه اينكه رشته خود را مصدر جمع آوري پول نمائيد بدون كدام ملاحظه ديني وشرعي.
 2. خدمت ديني وعام المنفة را تنها در رشته تحصيلي خود منحصر نكنيد در هررشته كه ميتوانيد براي دين خدمت نموده وبه مردم خود منفعت برسانيد، مثلا كسي داكتر باشد او ديگه غير ازداكتري هيچ كاري ديگري را نميكند. نه، بايد مسلمان درخدمت ديني خود جامع باشد به هرمسلمان فايده اوبرسد، مثلا داكتربه علاوه اين كه مريضان را تداوي ميكند، ميتوانيد تبليغ دين راهم بكند ، جهاد را هم بكند، عالم ديني هم باشد.
 3. هيچ گروهي خاصي را نماينده اسلام ندانيد به اين خاطر خدمت دين را هيچ وقت منحصر درحدود معينه يك گروه ندانيد البته باگروههاي كه بخاطر اصلاح نفوس مسلمين ورسانيدن دين اسلام ودفاع از اساسات ديني تأسيس شده باشند كمك كنيد،‌آنها را در راستاي خدمت ديني ياري نمائيد ولي فقط به همين خدمت إكتفاء نكنيد. وچنين حس نكنيد كه اگر در فلان گروه داخل نشوم خدمت ديني را نميتوانم بكنم.
 4. هميشه اگر سخني را ايراد مي نمائيد ويا يك كاري را ميكنيد پيش از آن بايد درمورد آن تحقيق كامل نموده واز صحيح بودنش خود را درحدود شرعي مطمئن سازيد. از دروغ‌،سخن بي مورد، غيبت وكارهاي پست وبي فايده خودداري نمائيد زيرا معنويات تان را از بين ميبرد.
 5. امر بالمعروف ونهي از منكر را وظيفه خود بدانيد هيچ وقت چنين فكر نكنيد كه اين تنها وظيفه علماء وياحکام است ، شرعا هرإنسان تا اندازه توان خويش مكلف به امر بالمعروف ونهي از منكراست.
 6. كسانيكه خدمت اسلام را ميكند به هررنگ وطريقه اي كه باشد البته طريقه كه بااسلام در تضاد نباشد كمك نمائيد، زيرا تعاون برنيكي وعدم تعاون بربدي وظيفه تك تك مسلمان است.
 7. جنگ فكري خطرناكتر از جنگ نظامي است زيرا جنگ فكري عقول را تسخير ميكند كه تسخير شهرها ملازم آنست ولي جنگ نظامي شهرها را تصرف ميكند كه تصرف عقول ملازمه آن نيست ، پس بايد درمقابل جنگ فكري كه دشمنان اسلام وفطرت إنساني،  براه انداخته است خود را بااسلحه فكري مجهزنمائيد كه عبارت از عقيده اسلامي است ، زيرا كسي كه مجهز به عقيده اسلامي باشد هيچگاه دشمن بر اوغالب نخواهد شد.
 8. مشوره هاي ديني تان را باكساني در ميان بگذاريد كه شماخدمت ديني آنها را ديده وياشنيده باشيد وسوالهاي ديني تان را مدلل جواب داده ميتوانند.
 9. براسلاف امت اسلامي(صحابه ، تابعين ، مجتهدين) بارو داشته باشيد هيچگاه سخني منفي وتهمت هيچ كسي را برآنها قبول ننمائيد. وهيچگاه برآنها زبان درازي نكنيد زيرا يكي از علامات قيامت وسبب هلاكت إنسانها اينست كه نسل آينده  پيشگامان واسلاف خود را بدبگويند.
 10. وقت وزمان كه در آن قرار داريد ، عمرتان است لذا بايد در مصرف نمودن آن صرفه جويي نمائيد ، دركارهاي عبث وبدون فايده هيچگاه وقت وعمر طلائي تان را مصرف نكنيد.
 11. زماني كه به وظيفه ميرويد: اگر داكترباشيد باخود بايد فكركنيد كه من داكتر هستم ولي داكتر مسلمان هستم لذا در داكتري خود بايد اصول اسلامي را درنظر بگيرم ،‌اگر انجينر باشيد بايد باخود فكر كنيد كه من انجينر هستم ولي انجينر مسلمان هستم لهذا در كار خود بايد اصول اسلامي را درنظر بگيريد. اسلام باتعليم علوم عصري وفراغت از آنها هيچ تضاد ندارد بلكه علاوه برآن ، آنرا تأئيد مي نمايد ولي بشرطيكه در چوكات شريعت بوده وسوء استفاده از حرفه صورت نگيرد.
 12. از ماديات وتكنالوژي موجود در قرن خود براي منفعت اسلام ومسلمانان از آن استفاده كنيد ، اگرچه كفار آنرا بخاطر مصروف ساختن مسلمانها، تحول منفي درعقايد وغيره .... ساخته است. ولي شما بايد بيني آنها را باخاك وخون آلوده كنيد وبه آنها نشان بدهيد كه مابيدار هستيم هرگز فريب تان را نخواهيم خورد هرچيزي راكه شما برضد اسلام بسازيد ما ازهمان طريق از اسلام خود دفاع خواهيم كرد.
 13. اگر چه يونيفورم غيرعقيدتي بيانگر تعين رشته نيست ولي بيانگر شخصيت است پس هميشه بايد تلاش نمائيد كه يونيفورم صد في صد اسلامي را بپوشيد. تامردم رشته ها را مختص به يونيفورمها ولباسها ندانند. مثلا هر دريشي پوش داكتر وانجينر نيست وهر أنجينر وداكتر دريشي پوش نيست ، هر سفيدپوش ملا ومولوي نيست وهرملا ومولوي سفيدپوش نيست. چونكه شما محصلين گروه پرنفوذ ومرجع برآوردي نيازمندي هاي مردم تان هستيد بايد چنين لباس هاي خوب واسلامي  را بپوشانيد كه مردم از شما تقليد كند.
 14. در اتباع سنت ولو كه سنت زوايد باشد پايبندي خود را حتمي بدانيد زيرا شما از جمله عوام نه بلكه ازخواص هستيد.
 15. از هررشته ي كه فارغ شده ايد شما در آن رشته حتما مضمون ديني داشتيد كه آنرا خوانده ايد ويادگرفته ايد بناء شما در آن مضمون وچيزي كه از آن ياد گرفته ايد عالم ديني محسوب ميشويد بايد خود را سيرتا وصورتا باعلماء ديني همسان كنيد.
 16. چنين فكر نكنيد كه با پايبندي برعبادات نميتوان وظيفه محوله را انجامداد.بلكه برعكس پايبندي برعبادات انسان را مصمم ومعتمدبرنفس نموده وداراي قوت معنوي ميگرداند وسبب افزايش استعداد وظرفيت ميشود چنانچه بارها به تجربه ثابت شده است.
 17. مطالعه عمومي درهمه بخشها بايد برنامه روزانه تان باشد بالخصوص مطالعه كتب ديني وتلاوت قرآن كريم كه سبب رشدفكري شماشده ودر ارتقاء ظرفيت كاري شمارا ياري ميكند.

بالا