تازه ترين
مقالات بیشتر از (مطالب گلچین)
عناوين تازه ترين
برنامه هاى مختلف
جوان کیست ومسئولیتش چیست؟
  تعلیم الاسلام
  November 16, 2017
   0

نویسنده:مفتی عبدالظاهرصدیقی/ ویب سایت تعلیم الاسلام

وبه نستعین وهوخیرالناصرومعین: زمانیکه کلمه جوان بگوش انسان مسلمان میرسد این صفات در ذهنش تجلی می یابد: با ایمان ،مجاهد ،عالم، شجاع، باغیرت،جوان مرد ،ایثارگر،فداکار،نصرت دهنده دین،باتقوی،با اخلاق،با نظم، بامعنویت ،صابر،عدالت محور،باحلم ،با امانت،متواضع،یعنی یک جوان مسلمان باید دارای چنین صفاتی باشد. آری جوانان کسانی هستند که درقرآن نیزازآنان به خوبی یاد شده است چنانچه خداوند متعال در معرفی اصحاب کهف می فرماید:إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدی.[سورة الکهف13].ترجمه:آنان جوانانی بودند که به پروردگارخویش ایمان آوردند وما برهدایت شان افزودیم.

ودرجای دیگردرمورد جوانی شرک ستیزوبت شکن سیدناحضرت ابراهیم علیه السلام می فرماید:قالوا سمعنا فتی یذکرهم یقال له ابراهیم. [سورة الانبیاء60] ترجمه:گفتند شنیدیم جوانی، ازآنان سخن می گفت که به اوابراهیم گفته می شود.

بلی آنچه مایه مسرت وامید است اینست که طبقه جوان وتحصیل کرده علی رغم غرور که دارند از سلامت فکر واستعداد بالا برخوردارند و برای پذیرش حق وحقیقت قلب های نرم تری دارند.

باید گفت که جوانان بهترین وگرانبهاترین سرمایهای امت اسلامی هستند درروزگاری که پیران با پیامرصلی الله علیه وسلم اعلان جنگ کردند  ودرمقابلش شمشیرکشیدند این جوانان بودند که درصف لشکریان پیامبرصلی الله علیه وسلم پیوستند ودررکابش شمشیرزدند درعصری که پیران جامعه به خاطر تعصبات قومی وزبانی منطق وعقل خود را زیرپای نهادند شما جوانان بودید که منصفانه وروشنفکرانه به سوی نورحرکت کردید وحقیقت را درآغوش گرفتید!

امروزامت اسلامی یعنی امت جوانی که افکارش جوان ودست نخورده است،افکاری که خود رابه پای فرهنگ حیوان صفتانه غرب پیرنکرده است،امت که بازوی قوی ونیرومند برای دفاع ازحقیقت وحقانیت دارد :جوانان عصرجدید امت اسلامی ، سربلند چون جوانان امت درعصر پیامبر صلی الله علیه وسلم امتحان عظیم الهی راپشت سرنهادند آن روزدربدر و احد و حنین و خندق امروزدرافغانستان وعراق وفلسطین وسوریه آن روز دشمن مشرکین مکه امروزدشمنان تان آمریکا واسرائیل وانگلیس وهمپیمانان شان.

شما جوانان قدرت واستعداد آن را دارید تا درمقابل مشرکین وکفار ویهود ونصاری عصرحاضرقد علم کنید.

شماجوانان امت اسلامی قدرت تفکرآن را دارید که باتوسل به قرآن وحدیث بتوانید توطئه های فرهنگی دشمنان راخنثی کنید اسلام وقرآن به جوانان افتخارمی کند امت اسلامی چشم امید شان به بازوهای  توانا وافکار روشن جوانان مسلمان عصرحاضراست.

 جوانانی که مفهوم ومقصود قرآن را درک می کنند جوانانی که نیازبشر قرن بیست یکم رامتوجه شده اند ودرصدد برآوردن آن هستند جوانانی که مشتهای گره کرده ونعره های تکبیرشان پیمان نیروهای کفری را ازهم خواهد پاشید.

جوانانی که مصمم ومحکم، گامهای خویش رابه سوی اعلای کلمة الله برمی دارند جوانانی که مصمم هستند تا فتح آخرین قله های شرک وکفروفتنه ازپای نخواهند نشست.

جوانان که تا برافراشتن بیرق عدل وانصاف دردستی سلاح ودردستی کتاب به مبارزه  خویش ادامه خواهند داد.

جوانان امت اسلامی به خویشتن باورداشته باشید!جهان، دلیری ورشادتهای تان را دیده است.

جوان مسلمان اگربه خودش باور داشته باشد جهان در مقابلش زانو خواهد زد، به خودت باور داشته باش! قدرت لایزال الهی دروجودت تجلی خواهد کرد.

به خودت باورداشته باش که نجات اسلام وقرآن وبرافراشتن بیرق عدالت وانصاف به دستهای توانای تومیسراست وبس.    

جوانی یکی ازنعمت های الهی است که درروز قیامت ازآن سوال می شود:

ارشاد رسول اکرم صلی الله علیه وسلم است درروزقیامت قدمهای انسان(ازجای خود)نمی تواند حرکت کنند تاآن وقتی که ازاو درباره پنج چیزسوال نشود (وجواب معقول نرسد):

1- عمرخود را درچه کاری صرف کردی؟

2- جوانی خود را درچه چیزگذراندی؟

3- مال راازچه راهی کسب کردی؟

4- مال را درچه راهی خرج کردی؟

5- برعلم خود چه قدرعمل کردی؟

[ترمذی2340]

مورد دوم که ازآن سوال می شود این است که قوت جوانی را درچه چیز گذراندی آیا درخوشنودی ورضای الله متعال، درعبادت او،دراعمال صالح،حمایت ازمظلومان،کمک برضعیفان وبی دست پاها؟ یادرفسق وفجور،عیاشی،خوش گذرانی،آوارگی،ظلم،برناتوانان،کمک به ناحق،کسب دنیای ناپاک ،ودرکارهای بیهوده ی که نه در دنیا ونه در دین وآخرت فائده دارند؟.

جواب این سوالها درمحکمه باید داده شود که نه وکالتی ونه رشوه نه دروغ وفریب وزبان درازی ونه پارتی بازی وقومیت گرائی می توان کاری کرد.

جای که پلیس مخفی آن هروقت وهرلحظه باماهمراه است وفقط این نیست بلکه اعضای خود انسان که باآنها این حرکات انجام گرفته است هم برعلیه انسان گواهی می دهند وجرمهارااقرارمی کند.

چنانچه الله متعال میفرماید:الیوم نختم علی افواههم وتکلمناایدیهم وتشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون[ياسین 65].ترجمه امروز(روزقیامت) مابردهان آنهامهر می زنیم(تاکه عذرهای بیهوده نسازند)ودستهای آنهاباماسخن می گویند وپاهای آنهاگواهی می دهند به آن چیزهای که انجام داده اند.     غرض این مضمون به اعتبارتفصیل خود خیلی طولانی است لیکن مختصراینکه برای انسان ضروری است که این اعضای خود را درجوانی ازظلم وستم وحرکات ناجائزدورنگه دارد.

طبقه جوان باید توجه داشته باشد که درمان تمام دردهایش در عمل کردن به قوانین اسلامی نهفته است واگر با الفبای تعالیم اسلامی آشنا شود از هر قانون دیگری بی نیاز خواهد بود.

یک پیام به جوانان:جوانان مومن وسرشارازنیروی ایمان! شمامی دانید که امروزجوامع انسانی ازنگاه اخلاقی، مریض وجوامع اسلامی  درفساد وانحراف غرق اند، وبه طبیبان دلسوزوبااخلاق وباایمان مثل شماجوانان پاک طینت وبااخلاص ضرورت مبرم دارند!.

پس امید ازشماجوانان این است که درخت تنومند اسلام رابافراگیری علوم بصورت متداوم ودادن خون درصورت ضرورت آبیاری نموده وپایهای آنرا بابازوی پرتوان ونیرومند تان مستحکم سازید مجد وعظمت گذشتگان ایثارگر ونیاکان مومن تان رابا اراده های آهنین خود تان احیاء نمائید وبه جهانیان بفهمانید که ماامت علم وفرهنگ وتمدن، امت عظمت ومقاومت امتی که زیربارزورنخواهیم رفت هستیم.

ياد ايامي كه سيف روزگار

با توانا دستي ما بود يار

 تخم دين در كشت دلها كاشتيم

پرده از رخسارحق برداشتيم

 

بالا