تازه ترين
مقالات بیشتر از (مطالب گلچین)
عناوين تازه ترين
برنامه هاى مختلف
تفریح وموسیقی از دیدگاه اسلام
  تعلیم الاسلام
  November 19, 2017
   0

نویسنده: مفتی غلام سخی انصاری/ ویب سایت تعلیم الاسلام

تفریحاتیکه برا ی فرد مسلمان واخلاقش مضر باشد دین مقدس اسلام آنها را اجازه نمی دهد چنانچه برای تفریح طبع خود یک ذی روح را تکلیف دادن فرقی نمیکند  انسان باشد یا جانور، واستفاده ازمواد نشه آورمانند افیون (تریاک) وچرس وغیره.

همچنان آن تفریحاتی که مخالف اصول اسلامی باشد ونیز تمام آن تفریحاتیکه که در آن قمار باشد مثل شطرنج ، کرمبول ،وپر بازی وغیره قطعی حرام است ودر صورتیکه درآن قمار نباشد باز هم عبث شمرده میشود ونا جائز است.

وهمچنان برای تفریح طبع خود چنان کتابها را مطالعه نمودن که فحش وبیهوده گوئی یا بی دینی والحاد را بیاموزد یا وقت را ضایع کند به هیچ وجه جائز نیست.

رقص وترانه وموسیقی نیز در حقیقت از آن تفریحاتی است که  برای هر فرد سخت مضر است واز جهت مخالف بودن آنها با تعلیمات بنیادی اسلام حرام میباشد چنانچه خداوند در سوره لقمان ارشاد میفرماید : ترجمه (برخی از مردم کسانی هستند  که سخنان بیهوده را می خرند تا که بسبب این سخنان بیهوده مردم را از راه خداوند بدون علم گمراه کنند وآن راه حق را استهزاء نمایند وبرای چنین اشخاص در آخرت عذاب خوار کننده خواهد بود (لقمان6 )ودر آیه مذکور که ترجمه اش نوشته شده است بعضی صحابه (رضی الله عنهم) (لهوالحدیث) را به ساز وسرود تفسیر کرده اند ودیگران گر چه تفسیر آن را عام قرار داده هر کاری که انسان را از خداوند غافل کند (لهوالحدیث) دانسته اند ولی در نزد آنها هم سازو سرود شامل لهوالحدیث می شود.

امام احمد وابو داود وابن حبان از حضرت ابن عباس (رضی الله عنه) روایت کرده اند : که رسول خدا(صلی الله علیه وسلم) فرمود :

خداوند متعال شراب،قمار،طبل وساز را حرام کرده  وفرموده است چیز نشه آور حرام است.  ونیز امام ترمذی از حضرت ابو هریرة (رضی الله عنه) روایت می کند که رسو خدا (صلی الله علیه وسلم) فرمود : هرگاه ،مال غنیمت ثروت شخصی قرار داده شود وامانت مردم غنیمت دانسته شود وزکات غرامت وتاوان تصور گردد وعلم دین بخاطر دنیا خوانده شود ومرد از همسرش اطاعت کند ونسبت به مادر نافرمانی کند دوست را با خود نزدیک کند وپدر را دور براند ودر مساجد شور وغوغا باشد ورئیس طایفه فاسق وبد کار آن قرار گیرد ومسئول قوم پست ترین آنها باشد ومردم به جهت ترس او را مورد احترام قرار دهند وزنهای آواز خوان وساز وسرود رواج پیدا کند وشراب نوشیده شود ومردم آینده به گذشتگان لعنت کنند پس در آن هنگام انتظار بکشید باد سرخ وزلزله وفرو رفتن در زمین وتبدیل شدن صورتهارا.

کلمات حدیث را بارها بخوانید وملاحظه بفرمائید که نقشه امروز دنیا چگونه با آن تطبیق می گردد؟وگناهانیکه امروزه در میان مسلمانان عام شده وروز به روز در حال افزایش است  ببینید آن حضرت (صلی الله علیه وسلم) چهارده قرن قبل آنهاراچگونه پیش گوئی نموده است  ومسلمانان را نسبت به آنان هشدارداده است که درچنین اوضاعی آگاه شوند وبرای پرهیزازگناهان ودورنگه داشتن دیگران به اندیشه فرو روند واگرنه وقتی این گناهان عام گردند برمرتکبین آنهاعذاب آسمانی نازل می گردد ازجمله آن گناهان آوازخوانی زنهاووسائل سازوسرود وتبل وغیره هم شامل است طوریکه امروزه همه مامی بینیم زنان رقاصه وخواننده ووسائل رقاصی رایج شده است همین که به کسی پول برسد ازهرراهی که بدست بیاورد اول ازهمه آنرادرخریدن وسائل لهوولعب صرف می کند وخریدن وسائل صوتی وتصویری رامعیارترقی وعلامت آسودگی تشخیص می دهد به آوازهای موسیقی ومسخره گوش فرامی دهد وبرای این کاربرنامه های رامانند ستاره افغان وجمع شدن به تالارها باگرفتن پول ازمردم به راه انداخته اند درحالیکه رسول خدا(ص)فرمودند که ترانه(موسیقی)دردل نفاق پیدامی کند مثل آب که گیاه رامیرویاند.(بیهقی).

ونیزآن حضرت (ص)فرمودند پروردگارمن مرابرای تمام جهان رحمت وهادی خلق کرده وفرستادند وبه من حکم داده شده که اسباب رقاصی وخوانندگی وبت وصلیب وچیزهای جاهلیت راازبین ببرم(رواه احمد).

امروزه موسیقی جزو اهم زندگی بعضی انسانهاقرارگرفته است وبدون شنیدن موسقی طاقت وخواب شان نمی آید بعضی ازانسانهای خود باخته وغرب زده تحت تأثیرتبلیغات وفرهنگ منحط دشمنان دین قرارگرفته اند.

می گویند که ترانه وموسیقی غذاء روح است. این چطورشده میتواند چیزیکه حرام باشد غذاء روح قرارگیرد! غذاء به آن چیزی گفته می شود که دربدن استعمال کننده داخل شده سبب رشد ونمای اوقرارگیرد وگرسنگی وتشنگی اورادورنماید.لذاموسیقی راغذاء روح گفتن درست نیست ودورازعقل می با شد بلکه گوش کردن موسیقی برای انسان امراض روحی زیاد راپیدامی کند مانند:

1- دراوغفلت وبی توجهی پیدا می شود.

2- به جای عشق خالق حقیقی قلب به طرف انسانان فانی متوجه می شود.

3- شهوانیت غالب می شود 4 دراخلاق تلخی می آید.

5- یک مسلمان خوب وخالص ،مکمل منافق قرارمیگیرد پس شما بگوید درچیزیکه این قدرنقصانات باشد آیا آن غذاء روح قرارداده میشود؟.

دراخیراز خداوند میخواهیم همه مارا هدایت بفرماید والله الموفق وهوهادی السبیل.

 

بالا