تازه ترين
مقالات بیشتر از (قرانکریم)
عناوين تازه ترين
برنامه هاى مختلف
اعجاز قرآن
  تعلیم الاسلام
  December 2, 2017
   0

نویسنده:محمد صدیق / ویب سایت تعلیم الاسلام  

معجزه چیست ؟ وچه شرائط دارد؟

معجزه یا اعجاز در زبان عربی به معنی نسبت دادن عَجزبه دیگری است واعجاز از همان ریشه به معنی نشان دادن ناتوانی جامعه بشری از انجام یک امر غیرعادی.

قرآن معجزه خوانده می شود زیرا نوع انسان از آوردن مثل آن ناتوان است چه آن یک پدیده غیری عادی وماورای اسباب وقوانین شناخته شده ای بشری است.

اعجاز قرآن یعنی ثابت کردن ناتوانی بشر جدا جدا وبطور جمعی از آوردن مثل قرآن، ظهور معجزه برهانی قطعی است برصحت ادعای پیامبری از جانب خدا زیرا معجزه طبق تعریف مذکور از مرز تمام توانایی های جامعه بشری خارج وصرفاً ومستقیماً کار خدا است وممکن نیست آنرا جز به خدا به کسی دیگری نسبت داد.

شروط معجزه :معجزه پنج شرط اصلی دارد که دانشمندان آنها را برشمرده اند واگر فاقد یکی از این شرائط باشد دیگر معجزه نیست:

1- بگونه باشد که جز خداوند جل جلاله برآن قادر نباشد.

2- مخالف عرف وعادت وبرخلاف قوانین طبیعت باشد.

3- مدعی رسالت باید آنرا گواه رسالت خویش قرار دهد.

4- موافق با ادعای مدعی باشد.

5- کسی نتواند به پیکار آن برخیزد.

وقتی شروط پنج گانه ای یاد شده محقق شد آن امر خارق العادت معجزه ای است دال بر رسالت پیامبری که معجزه بردست وی ظاهر شده است وچون این شروط واقع نشود دیگر معجزه نیست.

اعجاز قرآن در چیست؟ قرآن سخن معجز خداوندجل جلاله است که مردم از آوردن مثل آن در ماندند دراسلوب ونظم کلمات،زیبایی،طراوت، دانش، حکمت ها، واثرگذاری به سوی هدایت.

دانشمندان اسلامی به کشف رمز آن پرداخته اند تا به وضاحت اعجاز را بیان کنند اما با کمال تعجب مشاهده کردند که قرآن در ذات خود ناتوان کننده است واعجازش در فصاحت الفاظ وشیوهایی کلمات وطراوت بیان است در روش منحصر به فرد که به هیچ شیوه ای شبیه نیست یعنی نه نثر است ونه شعر بلکه نظام آوایی وصوتی وظرافت لغوی وبرتری فنی آنرا فرا گرفته است دریک جمع بندی می توانیم وجوه اعجاز قرآن را در موارد زیر به رشته تحریر بکشیم:

1- نظم وپیوند نوین کلمات که متفاوت با همه نظمهای شناخته شده زبان عربی است.

2- اسلوب وشیوه ای بیانی که با کلیه ای اسلوب عرب متفاوت است.

3- شیوایی ورسایی که هیچ موجود نمی تواند مثل آن را بیاورد.

4- قانون گذاری که بر همه ای قانون گذاری های بشری می چربد.

5- سخن از مغیبات که جز با وحی شناخت آن ممکن نیست.

6- هم خوانی قرآن با آنچه از وعده ووعید در آن آمده است.

7- هم خوانی با علوم طبیعی ثابت شده وقطعی.

8- دانستنی ها ومعرف مختلف.

9-هم خوانی با نیاز های انسانی.

10- تأثیر در دل پیروان ودشمنان.

نمونه ای از اعجاز تسلیم یا معجزه تأثیر:هنگامیکه نوای قرآن به گوش (ولید بن مغیره) رسید به شدت متحول شده وانقلاب عجیب سراسر وجودش را فرا گرفت وی ریحانه قریش وکار شناس ادبیات عرب بود لذا وقتی به نزد قبیله خود (بنی مخزوم) برگشت گفت به خدا قسم همین حالا از محمد سخنانی شنیدم که از جنس سخنان بشر نیست ونه سخنان پریان باشد بخدا در آن شیرینی شکرنهفته ونسق زیبایی برآن استوار است.

اما براثر کفر وعناد وترس روی کردن مردم به دین جدید از درٍنا سازگاری وارد شد وسخن پیامبرصلی الله علیه وسلم را سحر خواند.

آری این ولید بن مغیره است که بر اثر تلاوت قرآن دلش روی به انعطاف نهاده است واندکی دلش رام ونرم گردیده اما تحریکات ابوجهل واصرار او بر اذعان بردشمنی قرآن باعث شد مغیره هم اقرار کند وهم عناد بورزد پس می گوید بخدا کسی درمیان شما از من در شعر وسخنوری دانا تر نیست ونه کسی ازمن قصیده پرداز تر وجزوه خوان تر است من اشعار جن وانس را حفظ دارم سخن او نه سحر است ونه کلام دیوانه گان.

اینها نمونه از معجزات قرآن واعتراف دشمنان برآن بود که مشت نمونه ای از خروار است .خداوندجل جلاله ما را عامل به قرآن بگردانند.

آمین

بالا