تازه ترين
مقالات بیشتر از (مطالب گلچین)
عناوين تازه ترين
برنامه هاى مختلف
روشهای بالا بردن استعداد ها در مکاتب
  تعلیم الاسلام
  February 5, 2018
   0

نویسنده: مولوی نورالحق مظهری / ویب سایت تعلیم الاسلام

بسم الله الرحمن الرحیم

امروزماشاهد هستیم که مکاتب زیادی باداشتن شاگردان زیادی اعم ازذکور واناث در مملکت ما( افغانستان) فعالیت دارند،ولی متأسفانه کیفیت درس درمکاتب خیلی پایین وضعیف است، شاگردان بسیارضعیف اند، حتی یک شاگرد صنف نهم نمیتواند نام خود را واضح وروشن بنویسد، حتی بعضی کسانیکه ازدوازدهم فارغ شده اند ، هنوز توان اینرا ندارند ، تایک مقاله را دریک موضوع بنویسد، وازاین هم غم انگیز، که بعضی کسانیکه ازچهاردهم از دارالمعلمین عالی فارغ شده است، هنوز هم هیچ تغییر علمی در استعداد آنها ظاهرنشده است، در تدریس وتفهیم ضعیف اند، خط واملاء خوبی ندارند، کتابهای که درطول چهارده سال درمکتب خوانده است نمیداند، ظرفیت کار را ندارد، کارها را رهبری کرده نمیتواند، پس باید تمام ماکوشش بکنیم تاعوامل این را دریابیم،نقاط  نقص که سبب این آفت جبران ناپذیرشده است،ازبین ببریم، واین کاروقتی ممکن است که نکات ذیل بطور جدی مراعات بشود.

1. تمام استادان تحت بررسی سالم و واقعی قراربگیرد، اگریک استاد ضعیف باشد توان تدریس را نداشته باشد، آنرا ازمکتب کشیده وبجایش کسی که استعداد خوب داشته باشد مؤظف شود، زیرا وقتیکه استاد ضعیف باشد،ضعف وناتوانی شاگرد حتمی وضروری است.

2. به تدریس علوم دینی توجه کامل بشود، زیرا علوم دینی اصل ومنبع تمام علوم است، اگرکسی درعلوم دینی ضعیف باشد ازعلوم دیگرهم لذ تی نمیبرد ، ونه هم ازاوکسی استفاده کرده می تواند، بخاطریکه طریقه صحیح تعلیم وتعلم ازعلوم دینی یاد گرفته می شود، پس کسی که ازعلوم دینی ناخبرباشد، اوطریقه سالم تعلیم وتعلم را هم نمیداند، که امروز متأسفانه ماخیلی کسانی را داریم که بصفت معلم شناخته می شود ، ولی ناظره قرآن را هم نمی داند، فرایض، واجبات  وسنتهای که درخیلی ازاعمال یادگرفتنش ضروری است هیچ بلدنیستند،درمسائلی عقیدتی چندان پختگی ومهارت ندارند، محبت باعبادات وطاعات وبندگی خداوند عزوجل ندارند، سیرت وصورت پیامبراسلام صلی الله علیه وسلم واصحاب گرامی اش که یادگرفتنش برهرمسلمان لازم وضروری است هیچ معلوماتی ندارند،اهمیت علم ودانش را نمی فهمند، ولی اگربه تدریس علوم دینی توجه کامل بشود ان شاء الله به این مشکلات ونواقص نقطه پایان خواهدگذاشته شد.

3. به امتحانات که دروقت شان گرفته می شود توجه کامل بشود، وامتحان خیلی دقیق وجدی باشد، کسانیکه ناکام ویامشروط می شود نباید آنها به واسطه کامیاب وبرنده شود، طبق استعداد هرشاگرد به  اونمره داده شود.

4. کسانیکه دریک صنف ناکام می شود نباید توسط پول ویاواسطه آنها به صنف دیگری بالابرود.

5. درمساجد برای شاگردان برنامه های تقویتی توسط ائمه مسا جد برنامه ریزی شود ، باهمکاری مردم محله درتهیه کردن معاش خوب برای امام مسجد وهمچنان برای مواد مورد ضرورت .

6. درمکاتب تمام شاگردانیکه نمازبرآنها فرض باشد توسط مدیرآن مکتب برنماز کردن مکلف کرده شود ، زیرا علم نوری ازخداوند عزوجل است، ونورخداوند عزوجل وقتی به انسان میسرمی شود که انسان اوامرخداوند جل جلاله رابجابیاورد مقوله مشهوری است که " العلم نورلایستقرالافی مکان طاهر"  یعنی علم روشنای است قرار نمیگیرد مگر درجای پاک ، که عبارت از قلب وسینه پاک است .

وهمچنان " العلم نورالله ونورالله لایعطی لعاص".  یعنی علم نور خداوند عزوجل است ونورخداوند عزوجل به گناهکار داده نمی شود.

7. برنامه سالم درسی که توسط اشخاص مسلکی وخبره معارف برای هرسال مطرح می شود، بادقت کامل ازطرف هراستاد عملی بشود.

8. زنگ تفریحی که شاگردان درآن نمازمی خواندباید نیم ساعت باشد ، که شاگردان بادل مطمئن وآرام نمازبخواند، اگرکسی وضوء نداشته باشد وضوء بگیرد، بعدازهرنماز توسط یک استاد برنامه عملی اخلاق وسیرت نبوی صلی الله علیه وسلم برای پنج الی ده دقیقه باشد تا شاگردان درطول زمان همیشه متوجه اخلاق وکردارخود باشد، واین به کرات آزموده شده است که نتیجه خوبی میدهد.

9. ازعلمائ ماهروروشنفکر دینی برای پیشبرد مضامین دینی استفاده صورت بگیرد.

10. کلاس های ذکور واناث باید ازهم جداباشد، زیرا ثابت شده است که درس خواندن مردان وزنان در کلاسهای مشترک ومخلوط  نتیجه منفی زیادی دارد.

11. برای شاگردان یونیفورم اسلامی انتخاب کرده شود، زیرا یونیفورم ظاهرکننده شخصیت انسان است ، ویقیناوقتی که انسان شخصیت خود را محترم وبا آرزش میبیند، روح انسان خوشحال وبانشاط می شود، که این هم بداهتاً بر روان انسان تأثیرمثبت وخوبی دارد.

12. چیزهای که ذهن واستعداد انسان را بالامیبرد ازطرف هراستاد به شاگردان  خود توضیح داده شود، تاآنها بتوانند براستعداد خود بیافزایند.

13. چیزهای که استعداد انسان را پایین می آورد باید به شاگردان نشان داده شود، تاآنها بتواند دروقت روبروشدن باچنین خطرات عکس العمل دفاعی خوبی نشان بدهند.

14. استادان ومدیران مکاتب قبل ازهمه چیزدرقبال شاگرد خود مخلص وصادق باشد، تمام تلاش خویش را درصرف کردن خدمت به شاگرد، ودر راهی یادگرفتن درس توسط شاگرد، کاملا بکند،.

15. استادان ومدیران مکاتب صورت وسیرت خویش باشریعت مطابق کند، ووقت نماز پایبند جماعت باشد، که یقیناً این کار آنها، ازیک طرف سبب خوشحالی خداوند عزوجل میگردد،که درنتیجه آنها را درپیشبرد کارهای شان رهنمایی میکند، وازسوی دیگرسبب تشویق وتحریک شاگردان میشود،که این خود یک رول بزرگی درپیش بردن برنامه تقویتی را دارد.

بالا