تازه ترين
مقالات بیشتر از (خاتم النبیین)
عناوين تازه ترين
برنامه هاى مختلف
پیامبر اعظم از دیدگاه دانشمندان غربی
  تعلیم الاسلام
  February 11, 2018
   0

نویسنده: خلیل الله محمدی/ ویب سایت تعلیم الاسلام

مسلمانان به پیامبری وجایگاه رفیع رسول الله صلی الله علیه وسلم اعتقاد وباور دارند اما باید دانست که دانشمندان منصف وواقع گر غربی چه در گذشته وچه در آینده به جایگاه والای پیامبررحمت ،که ناجی بشراست اعتراف کرده ومی نمایند .وهرقدرچرخ زمانه به جلو می رود اعتراف دانشمندان بزرگ درباره عظمت وبزرگی پیامبراسلام صلی الله علیه وسلم بیشتر می شود .

کلمات دانشمندان ونویسندگان بزرگ بشر در باره شخصیت آن حضرت صلی الله علیه وسلم به قدری زیاد است که باید کتابی مستقل نوشته شود اما در اینجا چند جمله را به عنوان نمونه نقل می کنیم.

گوته آلمانی  می نویسد:سالیانی دارزی کشیشان از خدا بی خبرما را از پی بردن به حقائق قرآن مقدس وعظمت آورنده آن دور نگه داشته اند،اما هرقدر درجاده علم ودانش قدم گذاشته ایم وپرده جهل وتعصب نا بجا را دریده ایم عظمت احکام دین محمدصلی الله علیه وسلم را بهتر متوجه می شویم ودرمقابل عظمت این مرد بیشتر سرتعظیم فرود می آوریم.

میسترمارکودار نویسنده معروف می گوید:محمدصلی الله علیه وسلم با غنی وفقیر یکسان رفتار می کرد ، به حقیقت پیامبری مبارکی است که خداوند او را برای بشر فرستاده است.

داکترکارال مارکس فیلسوف بزرگ آلمانی می گوید:محمد صلی الله علیه وسلم نمونه کامل فرماندهی ورمز سیاست است.

جواهرلعل نهرو می گوید:مذهبی که پیامبرصلی الله علیه وسلم تبلیغ می کرد به واسطه سادگی زیستی وراستی ودرستی آن ودارا بودن طعم دمکراسی وبرابری مورد استقبال تودهای کشورهای هم جوارخود قرار گرفت.

جان دیون پورت انگلیسی می نویسد: عقیده وایمان محمد صلی الله علیه وسلم از شوائب سوء ظن وابهام وتردید مبری وپاک بوده است.

لامارتین  فرانسوی می نویسد : هیچ یک از اولاد آدم مثل محمد صلی الله علیه وسلم در اندک مدتی نتوانسته چنین انقلاب بزرگی در عالم ایجاد کند.

ولتر دانشمند معروف فرانسوی می گوید: محمد صلی الله علیه وسلم بی گمان مردی بسیاربزرگ بود ومردانی بزرگی نیز در دامن فضل وکمال خود پرورش داد.

قانون گذاری خردمند، جهان گشایی توانا، فرمانروای دادگستر، پیامبر پرهیز گار بود وبزرگترین انقلاب های روی زمین را پدید آورد.

برجیس سال انگلیسی می گوید :محمد صلی الله علیه وسلم بهترین ونیکو ترین اخلاق را داشت وکاملاٌ بر عکس آن بود که دشمن هایش او را معرفی می کنند او منزه از هر بدی وپلیدی بود او کسی بود که برای اصلاح بشر قیام نمود.

مسترجون قنیزات انگلیسی می گوید: محمد صلی الله علیه وسلم ازبزرگترین خیر خواهان نوع بشر است وظهور محمد صلی الله علیه وسلم نشانه یکی از عالیترین عقول در تمام عالم می باشد.

واگرآسیا بخواهد به فرزندان خود افتخار کند سزاوار است که به این راد مرد وبی مانند بر جهان افتخار کند. نیک می گوید: هیچ عبارتی بهتراز این نیست که محمد صلی الله علیه وسلم استاد بزرگ وعالی مقام بشر است.

آینه بسانت  فیلسوف مشهور انگلیسی می گوید:غیر ممکن است کسی زندگی وشخصیت پیامبر بزرگ را مطالعه کند واو را تکریم نکند کسی که یکی ازبزرگترین  پیامبران خدا است

بالا