تازه ترين
مقالات بیشتر از (مطالب گلچین)
عناوين تازه ترين
برنامه هاى مختلف
غمگین مباش!
  تعلیم الاسلام
  March 8, 2019
   0

نویسنده:محمد مُحتسب/ ویب سایت تعلیم الاسلام

غمگین مباش: زیرا غم نسبت به ماضی بی قرار ونسبت به آینده ترسان وامروزت را برباد می کند.

غمگین مباش: زیرا غم قلبت را تنگ وچهره را گرفته وروح را خسته میکند وآرزو بوسیله آن متلاشی میشود.

غمگین مباش: زیرا غم نه گم شده ای را برمیگرداند ونه مرده ای را زنده میکند نه تقدیر را تغییر میدهد ونه سودی عایدت می گرداند.

غمگین مباش: اگرتنگ دستی دیگری به خاطر قرضش در زندان است اگر وسیلۀ نقلیۀ نداری دیگری پاهایش را از دست داده اگر از دردها شکایت داری دیگران بر تابوتهای سفید خوابیده اند اگر یک فرزند از دست داده ای دیگران فرزندانی را دریک حادثه از دست داده اند.

غمگین مباش: اگر گناه کرده ای توبه کن اگر بدکرده ای استغفار کن اگر اشتباه کرده ای اصلاحش کن زیرا رحمت الله متعال بی پایان است ودروازه توبه باز است وتوبه پزیرفته می شود. غمگین مباش: مگر نمی بینی ابرهای سیاه چگونه پراکنده وشب چگونه روشن وطوفان سهمگین چگونه آرام می شود پس سختیهایت به نرمی زندگیت به صفا وآینده ات به سوی نعمتها رهسپارند ان شاء الله.

غمگین مباش: از انتقادهای باطل وکینه توزان زیرا درقبال صبرت برنقدها وکینه هایشان پاداش می یابی وبدان که نقدهایشان ارزشت را بالا میبرد.

غمگین مباش: زیرا بیماری بهبود می یابد ومصیبت برطرف می شود گناه با توبه آمرزیده می شود قرض پرداخته می شود زندانی رها می شود گمشده برمیگردد گنهکار توبه می کند ومستمند توانمند می شود.

غمگین مباش:هرگاه ازچاره جویی باز مانی وراه ها  را بسته یابی آرزوهایت پایان یابند وریسمانها کنده شود پس ندا درده وبگو} لاحول ولاقوة الا بالله{.  

غمگین مباش: هرگاه زمین با وسعتی که دارد بر  تو تنگ آید ونفس تو نیز برتو تنگ آید پس آواز ده وبگو} حسبناالله ونعم الوکیل{  پروردگارا برچشمهای بیدار خواب آرام وبرنفسهای بی قرار سکون بیاور وهر دو را به پیروزی نزدیک بگردان ، پروردگارا کوردلان را بسوی نور، گمراهان را به صراط مستقیم، راه گم کردگان را بسوی هدایت رهنمود گردان.

الهی غم را از فکرمان ، اندوه را از چهره مان واضطراب را از قلوب مان بردار. پروردگارا به تو پناه می آوریم از هر ترسی مگرترس از خودت واز هرمیلان جزمیلان به سویت واز هر توکل مگر توکل بر ذاتت واز هر سوال جز از بارگاهت واز هر استمداد مگر از درگاهت تویی چاره جوی ما ای بهترین یاور ومددگار حسبنا الله ونعم الوکیل.  

بالا