نن ورځ خپرېدونکي خپرونې
خپرونه وخت
ورځنۍ وظیفه ۵:۳۰ سهار
تفسیر الجلالین ۶:۰۰ سهار
نبوي احادیث ۶:۴۰ سهار
نکاح هدایه (فقه) ۷:۲۰ سهار
د منبر آواز ۸:۰۰ سهار
عصري پوهه ۰۹:۰۰ سهار
شرعي پوښتني ۱۰:۰۰ سهار
د حاجیانو قافله ۱۰:۴۰ سهار
مستقيم مسير ۱۱:۳۰ سهار
اسلام او ساینس ۱۲:۰۰ ماپښین
پیام منبر ۰۱:۱۵ ماپښين
د هر کور مدرسه ۲:۰۰ ماپښین
شرعي پوښتني ۷:۳۵ ماښام
د کاميابۍ راز ۷:۳۰ ماښام
شعرونه او ادبې ليکنې
معاملات
April 28, 2017
April 13, 2017
April 4, 2017
March 25, 2017
March 17, 2017
March 14, 2017
May 28, 2016
April 7, 2016
March 24, 2016
March 17, 2016
February 24, 2016
February 18, 2016
February 11, 2016
February 8, 2016
December 31, 2015
December 17, 2015
November 26, 2015
September 3, 2015
July 30, 2015
January 29, 2015
December 11, 2014
 
بله پاڼه   |   وروستۍ پاڼه