نن ورځ خپرېدونکي خپرونې
خپرونه وخت
ورځنۍ وظیفه ۵:۳۰ سهار
تفسیر الجلالین ۶:۰۰ سهار
نبوي احادیث ۶:۴۰ سهار
نکاح هدایه (فقه) ۷:۲۰ سهار
د منبر آواز ۸:۰۰ سهار
عصري پوهه ۰۹:۰۰ سهار
شرعي پوښتني ۱۰:۰۰ سهار
د حاجیانو قافله ۱۰:۴۰ سهار
مستقيم مسير ۱۱:۳۰ سهار
اسلام او ساینس ۱۲:۰۰ ماپښین
پیام منبر ۰۱:۱۵ ماپښين
د هر کور مدرسه ۲:۰۰ ماپښین
شرعي پوښتني ۷:۳۵ ماښام
د کاميابۍ راز ۷:۳۰ ماښام
شعرونه او ادبې ليکنې
نکاح
June 12, 2017
April 13, 2017
April 6, 2017
April 5, 2017
March 25, 2017
March 15, 2017
March 15, 2017
March 24, 2016
March 10, 2016
February 21, 2016
February 11, 2016
February 8, 2016
January 28, 2016
January 21, 2016
January 14, 2016
January 8, 2016
December 17, 2015
September 5, 2015
September 5, 2015
September 5, 2015
September 5, 2015
August 14, 2015
 
بله پاڼه   |   وروستۍ پاڼه